Chỉ tiêu vốn khả dụng phải có “bảo lãnh” kiểm toán

Ngày 2/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 2737/UBCK-QLQ gửi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán.

Theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Để đạt được yêu cầu soát xét

Báo cáo

tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến đảm bảo về các chỉ tiêu tính toán tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh

chứng khoán

không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Đối với trường hợp khi soát xét về tỷ lệ

vốn khả dụng

của các công

ty chứng khoán bị ảnh hưởng bởi các khoản ngoại trừ theo kết quả soát

xét, thì Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty kiểm toán cần bổ

sung thông tin minh bạch bởi các khoản ngoại trừ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận khi thực hiện soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của công ty chứng khoán cần áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 – Công tác soát xét báo cáo tài chính và căn cứ vào các quy định cụ thể về vốn khả dụng tại Thông tư 226/2010/TT-BTC./.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.