Hà Nội đã có bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để chương trình phát triển

nhà ở xã hội

đạt hiệu quả cao, phù hợp với từng đối tượng chính sách (kể cả về giá thành,

thiết kế kiến trúc hay phương thức quản lý…), thành phố Hà Nội đã chính thức

phê duyệt Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có

thu nhập thấp

, nhà ở phục vụ

di dân

, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân

lao động tại các khu công nghiệp tập trung xây dựng trên địa bàn.

Bộ thiết kế này gồm 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua);

10 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp; 5 tập thiết kế cơ sở

mẫu nhà ở phục vụ di dân; 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các

cơ sở đào tạo và 4 mẫu thiết kế cơ sở

mẫu nhà

ở công nhân lao động tại các khu

công nghiệp tập trung.

Thành phố Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư áp dụng các mẫu thiết kế nhà ở này khi

lập dự án đầu tư xây dựng công trình và sẽ được miễn các thủ tục như thỏa thuận

phương án kiến trúc công trình, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình;

đồng thời bảo đảm rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy

hoạch xây dựng chi tiết.

Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP và các quyết định 65, 66, 67 của Thủ tướng Chính

phủ về một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở cho sinh viên, công

nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, thành phố

Hà Nội là địa phương đi đầu trong lĩnh vực này và đạt được những kết quả tích

cực.

Hiện nay, Hà Nội có 10 dự án nhà ở cho sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu

Chính phủ đang trong giai đoạn hoàn thiện; 11 dự án nhà ở công nhân đang triển

khai và chuẩn bị đầu tư xây dựng với tổng diện tích khoảng 110ha, dự kiến khi

hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 74.000 chỗ ở, đạt khoảng 14% nhu cầu nhà ở công

nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn

thành phố vào năm 2015.

Bên cạnh đó, 11 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đã được thành phố chấp thuận

cho triển khai, trong đó có những dự án hoàn thành và đã bán cho người có nhu

cầu thu nhập thấp.

Tuy nhiên, do nhu cầu về nhà ở của người dân còn rất lớn và do giá nhà ở trên

thị trường chưa hợp lý, trong khi điều kiện kinh tế của Thủ đô còn hạn chế, vì

vậy, nhiều đối tượng thuộc diện nghèo, thu nhập thấp vẫn gặp khó khăn trong việc

tạo lập nhà ở.

Tổng hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy trong giai đoạn

2011-2015, nhu cầu về nhà ở xã hội của thành phố dự kiến cần khoảng 10 triệu m2

sàn (mỗi năm cần khoảng 2 triệu m2 sàn). Nhưng hiện nay, do khả năng huy động

các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, địa phương cũng như của các doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế còn khó khăn, nên giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà

Nội phấn đấu thực hiện xây dựng tối thiểu đạt khoảng 4,7 triệu m2 sàn nhà ở xã

hội./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.